4 februari 2021

Gernandt & Danielsson biträder Bellman Group AB (publ) vid emission av företagsobligationer samt inlösen av dess befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Bellman Group AB (publ) (”Bellman Group”) vid emission av säkerställda företagsobligationer till ett sammanlagt värde om 900 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionslikviden kommer användas för inlösen av Bellman Groups befintliga obligationer samt för allmänna bolagsändamål och förvärv. Bellman Group avser att ansöka om upptagande av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Bellman Groups pågående inlösen av dess befintliga obligationer samt vid ingåendet av en kreditfacilitet.

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons Entreprenad som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bellman Group med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, Senior Associates Mikael Bolling och Maria Klaesson samt Associates Camilla Hedner och Jonathan Antonsson.

Skriv ut