5 augusti 2019

Gernandt & Danielsson biträder Lundin Petroleum i samband med inlösen av 16 procent av aktierna i bolaget och avyttringen av en andel i Johan Sverdrup unit

Gernandt & Danielsson har biträtt Lundin Petroleum AB (publ) i samband med inlösen av 16 procent av aktierna i bolaget som innehas av Equinor ASA och avyttringen av 2,6 procent av Johan Sverdrup unit till Equinor Energy AS. Ersättningen i samband med inlösen av aktierna uppgår till 1 557 miljoner US-dollar och köpeskillingen för andelen i Johan Sverdrup unit uppgår till 962 miljoner US-dollar (varav 52 miljoner US-dollar är villkorade av vissa framtida händelser).

Inlösen av aktierna (som innefattar en aktieswap-transaktion, en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och en fondemission) och avyttringen av andelen i Johan Sverdrup unit godkändes av en extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB (publ) den 31 juli 2019. Avyttringen är fortsatt villkorad av sedvanliga godkännanden från norska myndigheter.

Aktierna i Lundin Petroleum AB (publ) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och aktierna i Equinor ASA är upptagna till handel på Oslo Börs.

Gernandt & Danielssons team bestod av partners Carl Westerberg, Candra Torebring och Rolf Larsson samt senior associate Erika Olofsson och associate Daniel Sveen.

Skriv ut