20 mars 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av företagsobligationer till ett värde av 1,4 miljarder kronor

Bostadsfastighetsbolaget Akelius Residential Property AB (publ) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer med rörlig ränta till ett värde av 1,4 miljarder kronor genom en private placement. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor och emissionslikviden kommer delvis att användas till att återbetala bolagets obligationslån vilket kommer att förtidsinlösas den 27 mars 2015. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut