3 september 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Arwidsros emission av gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) vid dess emission av ett treårigt icke-säkerställt grönt obligationslån till ett belopp om 400 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer användas i enlighet med Arwidsros gröna ramverk som erhållit klassificeringen ”Medium Green” från CICERO Center for International Climate Research. Arwidsro avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på hållbara företagslistan vid Nasdaq Stockholm.

Arwidso är ett växande fastighetsbolag med fokus på dagligvaruankrad handel, service, samhällsfastigheter samt bostäder bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter i stabila marknader med positiv befolkningstillväxt huvudsakligen i södra och mellersta Sverige.

Gernandt & Danielsson har biträtt Arwidsro samt de finansiella rådgivarna Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associates Camilla Hedner och Josefin Törnlöf.

Skriv ut