9 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Arwidsros emission av gröna obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) vid dess emission av gröna hybridobligationer till ett belopp om 500 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer användas i enlighet med Arwidsros gröna ramverk som erhållit klassificeringen ”Medium Green” från CICERO Center for International Climate Research. Arwidsro avser att ansöka om upptagande till handel av de gröna hybridobligationerna på hållbara företagslistan vid Nasdaq Stockholm.

Arwidso är ett växande fastighetsbolag med fokus på dagligvaruankrad handel, service, samhällsfastigheter samt bostäder bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter i stabila marknader med positiv befolkningstillväxt huvudsakligen i södra och mellersta Sverige.

Gernandt & Danielsson har biträtt Arwidsro samt de finansiella rådgivarna Nordea och Swedbank med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling och associate Camilla Hedner.

Skriv ut