2 juli 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellman Groups emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellman Groups emission av ytterligare obligationer till ett värde av 280 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.

Bellman Group AB (publ) har genomfört en emission av ytterligare obligationer till ett värde av 280 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Bellman Groups obligationslån till 500 miljoner kronor. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Bellman Group har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. I samband med, och som ett villkor för, emissionen hölls ett s.k. written procedure bland obligationsinnehavarna för att bl.a. öka rambeloppet under villkoren för Bellman Groups utestående obligationslån från maximalt 400 miljoner kronor till maximalt 600 miljoner kronor.

Gernandt & Danielsson har biträtt vid obligationsemissionen och written procedure med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associates Maria Klaesson och Katarina Odelberg.

Skriv ut