6 april 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Byggmästare Anders J Ahlströms avyttring av Mitt Alby till D. Carnegie & Co samt dess process för fortsatt notering på Nasdaq First North och förtidsinlösen av obligationer

Byggmästare Anders J Ahlström har ingått avtal med ett helägt dotterbolag till D. Carnegie & Co om försäljning av Byggmästare Anders J Ahlströms helägda dotterbolag Mitt Alby, inklusive hela koncernens fastighetsbestånd. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om ca 1 673 miljoner kronor och motsvarar en köpeskilling för aktierna i Mitt Alby på kassa- och skuldfri basis om ca 1 593 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen, baserad på uppskattningar i samband med aktieöverlåtelseavtalets ingående, uppgår till ca 1 153 miljoner kronor, varav ca 125 miljoner kronor kommer erläggas genom B-aktier i D. Carnegie & Co.

Avyttringen är villkorad av bland annat bolagsstämmogodkännande i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Mot bakgrund av den stora förändring av Byggmästare Anders J Ahlströms verksamhet som den föreslagna verksamhetsavyttringen innebär, har Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ansökt hos Nasdaq Stockholm om godkännande av fortsatt notering för bolagets B-aktier på Nasdaq First North även efter ovan beskrivna verksamhetsöverlåtelse.

I samband med transaktionen avser vidare Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) att förtidsinlösa sina utestående obligationer.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget i samtliga ovanstående moment med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Gabriel Zsiga och Associates Katarina Odelberg, Tova Thuresson och Kelly Josefsson Waller.

Skriv ut