30 oktober 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators frivilliga förtidsinlösen av deras utestående obligationslån samt vid Fastators emission av nya företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Aktiebolaget Fastator (publ) vid frivillig förtidsinlösen av Fastators säkerställda obligationslån som förfaller 2019 samt vid Fastators emission av nya företagsobligationer till ett initialt värde om totalt 350 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer primärt att användas till återbetalning av befintligt utestående obligationslån och till investeringar i befintliga och nya fastighetsrelaterade tillgångar. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Fastator är ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Fastators portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Fastators aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Sara Gannby.

Skriv ut