24 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Group AB:s (publ) emission av ytterligare gröna hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) vid emission av ytterligare gröna hybridobligationer till ett belopp om 200 miljoner kronor, som emitteras inom sitt befintliga gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av det gröna hybridobligationslånet till 700 miljoner kronor. Genova har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Genova är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Genova med ett team bestående av partner Mikael Borg samt associate Simon Wetterholm. Därutöver har Carnegie Investment Bank agerat finansiell rådgivare åt Genova.

Skriv ut