23 augusti 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Group AB:s (publ) omklassificering av utestående obligationslån samt emission av ytterligare gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) vid omklassificering av Genovas utestående obligationslån med ISIN SE0014808820 till ett grönt obligationslån (”Gröna Obligationerna”). Gernandt & Danielsson biträder även i samband därmed vid Genovas emission av ytterligare Gröna Obligationer till ett belopp om 250 miljoner kronor under det utestående gröna ramverket om upp till 750 miljoner kronor med ISIN SE0014808820. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under det gröna ramverket till 650 miljoner kronor.

Nettolikviden från emissionen av de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk och Genova har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Genova är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Genova med ett team bestående av partner Mikael Borg och associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Bank Abp agerat finansiella rådgivare åt Genova.

Skriv ut