27 maj 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens obligationsemission samt dess återköp och inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB:s (publ) emission av obligationer om 1 500 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1 750 miljoner kronor. Emissionslikviden är i första hand avsedd att användas till refinansiering av ett befintligt obligationslån om 1 250 miljoner kronor. Refinansieringen kommer att genomföras genom frivilligt återköp respektive förtidsinlösen av de befintliga obligationerna. Resterande emissionslikvid kommer att användas till generella företagsändamål inom Heimstaden-koncernen.

Heimstaden har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget och dess finansiella rådgivare, Nordea Bank, Swedbank och DNB Bank, med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Sofie Viktorsson och Mikael Bolling samt Associate Johan Malmsten.

Skriv ut