18 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Nobinas emission av ytterligare gröna obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt Nobina AB (publ) vid emission av ytterligare gröna obligationer till ett belopp om 200 miljoner kronor, varefter obligationer till ett värde motsvarande det maximala rambeloppet om 700 miljoner kronor har emitterats. Emissionslikviden ska användas i enlighet med Nobinas gröna ramverk till finansiering av elektriska bussar, biobränsledrivna fordon och laddinfrastruktur för bussar. Nobinas gröna ramverk har erhållit den högsta möjliga klassificeringen (”Dark Green shading”) från CICERO Center for International Climate Research. Nobina avser att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nobina är verksamt inom området kollektivtrafik med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar primärt tillhandahållandet av trafik i form av kollektivtrafik under kontrakt med myndigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nobina med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer.

Skriv ut