2 november 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Orexos frivilliga förtidsinlösen av deras utestående obligationslån samt vid Orexos emission av nya företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Orexo AB (publ) vid frivillig förtidsinlösen av Orexos icke säkerställda obligationslån som förfaller 2018 samt vid Orexos emission av nya företagsobligationer till ett initialt värde om totalt 325 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer bland annat att användas till återbetalning av befintligt utestående obligationslån och till allmänna verksamhetsändamål. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på behandling av opiatberoende och smärta och vars huvudmarknad är den amerikanska marknaden för behandling av opiatberoende. Orexos stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associates Camilla Hedner och Sara Gannby. Orexo biträddes av Advokatfirman Vinge.

Skriv ut