8 maj 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Oscar Properties inlösen och emission av preferensaktier

scar Properties Holding AB (publ) har beslutat att lösa in befintliga preferensaktier och samtidigt introducera och erbjuda teckning av nya preferensaktier uppgående till cirka 268 miljoner kronor. Befintliga preferensaktieägare har erbjudits att återinvestera inlösenlikviden och preferensaktieutdelningen avseende de befintliga preferensaktierna genom teckning av motsvarande antal nya preferensaktier. I syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien har Oscar Properties dessutom beslutat att genomföra en fondemission genom vilken befintliga stamaktieägare erhåller en ny preferensaktie för varje innehav av tvåhundra stamaktier, motsvarande ett totalt värde om cirka 35,5 miljoner kronor.

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både omvandling och nyproduktion. Bolagets och dess intressebolags projektportfölj uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav cirka 467 bostäder var under produktion.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Fredrik Palm, Senior Associate Erik Åslund samt Associates Oscar Anderson, Philip Rämsell och Karin Källström.

Skriv ut