31 maj 2017

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid förvärvet av Akademibokhandeln

Volati AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva aktierna i Akademibokhandeln Holding AB.

Den totala köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till cirka 263 miljoner kronor. Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, ”EV”) om cirka 760 Mkr vid tillträdet. Ledningen i bolaget kommer att ligga kvar med ett ägande motsvarande 5,2 procent av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB. Förvärvet är villkorat av besked om godkännande från Konkurrensverket.

Akademibokhandeln är den ledande bokhandelsaktören i Sverige med en marknadsandel om cirka 35 procent av konsumentbokhandeln och med starka erbjudanden i alla produkt- och leveransformer. För 2016 uppgick Akademihandelskoncernens nettoomsättning till 1,8 miljarder kronor och rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 125 Mkr.

Volati är en svensk industrigrupp som, före aktuellt förvärv, består av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tolv affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Volati förvärvar vidareutvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om cirka 3,2 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Volati med ett team bestående av Partners Mikael Borg, Corinne Ekman och Rolf Larsson (konkurrensrätt), Senior Associates Erik Sandgren (immaterialrätt), Gabriel Zsiga (M&A), Daniel Lindänge Gutman (fastighetsrätt) och Sofie Viktorsson (finansiering) samt Associates Elin Eliasson (konkurrensrätt), Daniel Sveen (M&A) och David Carell (M&A).

Skriv ut