Nyhet

Klientbriefing: Hållbarhetsrelaterade upplysningar – Nya tekniska standarder

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Den 1 januari 2023 blir Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om komplettering av SFDR (samt även i delar komplettering av förordning (EU) 2020/852 (”TR”)) vad gäller tekniska standarder för tillsyn (”RTS”) tillämpligt. RTS kompletterar SFDR och innehåller detaljerade krav för bland andra, finansmarknadsaktörer, däribland AIF-förvaltare och fondbolag, vad gäller hållbarhetsrelaterad information som ska tillhandahållas investerare innan ett avtal om att tillhandahålla en finansiell produkt (t.ex. en fond) ingås, på finansmarknadsaktörens hemsida, samt genom regelbunden rapportering t.ex. i finansmarknadsaktörens årsredovisning.

I nyhetsbrevet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar – Nya tekniska standarder” ger partner Nils Unckel, associate Anna Kullander och regulatory trainee Anton Lindblad en översiktlig beskrivning av kraven som är aktuella för AIF-förvaltare och fondbolag, inklusive en ”checklista” som kan användas som ett hjälpmedel i syfte att säkerställa efterlevnad av RTS. Ladda ner nyhetsbrevet här.