Verksamhetsområden

Arbetsrätt

Gernandt & Danielsson har mångårig erfarenhet av att företräda arbets­givare på den svenska arbets­marknaden. Vi erbjuder bland annat rådgivning vid omorganisationer, företags­överlåtelser, drifts­inskränkningar och outsourcing.

Läs mer

Bank och finansiering

Under de senaste årtiondena har de finansiella marknaderna utvecklats kraftigt, och de finansiella produkterna har blivit alltmer komplexa och internationaliserade.

Läs mer

Bolagsrätt

Bolagsrätten spelar en grundläggande roll i våra klienters vardag, exempelvis i ärenden gällande etablering av dotterbolag, bolagsstämmor, kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Läs mer

Debt Capital Markets

De senaste åren har en stark företagsobligations­marknad vuxit fram i Sverige och Norden. Allt fler bolag väljer att finansiera verksamheten genom att emittera företags­obligationer. Mycket talar för att denna typ av finansiering kommer att fortsätta utvecklas starkt de närmaste åren.

Läs mer

Energi och naturresurser

Verksamhet inom kraft, energi och utvinning av naturtillgångar är föremål för ett brett spektrum av regleringar, alltifrån fastighetsrätt och miljörätt till speciallagstiftning och tillståndsvillkor.

Läs mer

Equity Capital Markets

Börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, återköp av aktier, inlösen av aktier och andra förändringar av i bolagets kapitalstruktur är komplexa transaktioner som kräver specialistkompetens, erfarenhet och god projektledning.

Läs mer

EU- och konkurrensrätt

Konkurrensrätten innebär risker för företag i de flesta branscher, exempelvis i form av konkurrensböter, skadestånd för regelbrott och stoppade företagsförvärv. Men rättsområdet innebär också möjligheter, till exempel för den som vill utmana monopol eller statsstöd som snedvrider konkurrensen.

Läs mer

Fastighetsrätt

I fastighetsaffärer och i traditionella M&A-transaktioner som omfattar fastigheter eller hyrda lokaler uppkommer ofta fastighetsrättsliga frågor av betydande värde för parterna. Hyres- och fastighetsrättsliga frågor uppkommer dessutom ofta i våra klienters löpande verksamhet. När det sker krävs juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer.

Läs mer

Finansiell reglering

Den finansiella sektorn är föremål för en omfattande reglering, som ofta består av flera skikt, från EU-direktiv och nationell lag till föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av tillsynsmyndigheterna.

Läs mer

Försäkring

Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet av att biträda klienter verksamma inom försäkringsbranschen. Det gäller både liv- och sakförsäkringsbolag liksom aktörer inom försäkringsförmedling. Vi har bland annat medverkat i ett flertal stora förvärv, beståndsöverlåtelser och rättsprocesser som rör försäkringsbranschen.

Läs mer

Health Care

Vård- och omsorgssektorn har det senaste decenniet utvecklats och kommersialiserats i stor utsträckning. Detta har lett till att juridiken fått en allt större betydelse, till exempel vid offentliga upphandlingar av vårdtjänster, vid överlåtelser av verksamheter och vid privatiseringar.

Läs mer

Immaterialrätt

Skyddet för och regleringen av immateriella rättigheter, till exempel patent och varumärken, har ofta en avgörande betydelse för ett företags marknadsposition och värde.

Läs mer

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal är centralt i våra klienters verksamhet. Därför erbjuder Gernandt & Danielsson spetskompetens och mångårig erfarenhet av avtalspraxis i ett brett spektrum av branscher.

Läs mer

Legal Public Affairs

För många företag och organisationer är det affärsmässigt motiverat att på nära håll följa och analysera utformningen av ny lagstiftning och andra regelverk. Detta gäller exempelvis i branscher som är föremål för omfattande offentlig reglering, såsom den finansiella sektorn, telekom, energi och sjukvård.

Läs mer

Media och underhållning

Media och underhållning är sektorer av näringslivet som kännetecknas av snabb affärsutveckling. Detta förutsätter många olika typer av avtal och reser ofta relativt komplexa regulatoriska frågeställningar, till exempel när det gäller tillstånd, marknadsföring och konkurrensrätt.

Läs mer

Miljörätt

Frågor om miljöansvar och miljörisker aktualiseras ofta i samband med företagsförvärv, fastighetsförvärv och kapitalanskaffningar. Inom tillverkningsindustrin, gruvindustrin samt kraft- och energisektorn hanteras miljörättsliga frågor regelmässigt i driften av verksamheten.

Läs mer

Offentlig upphandling

Gernandt & Danielsson bistår regelbundet såväl svenska och utländska företag som upphandlande myndigheter i frågor om offentlig upphandling. Våra klienter finns inom en mängd olika branscher, såsom vård, transport, kollektivtrafik, utbildning, livsmedel, vitvaror, möbler och elektronik.

Läs mer

Privat M&A

I mer än 20 år har Gernandt & Danielsson biträtt i förvärv och försäljningar av alltifrån stora multinationella koncerner till medelstora företag, verksamma i alla delar av näringslivet. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet. Vi vet vad som är marknadspraxis, men också när skräddarsydda lösningar behövs.

Läs mer

Private Equity

Såväl etableringen som förvaltningen av en riskkapitalfond och dess investeringar innefattar komplexa moment, där kraven på effektiva och juridiskt säkra processer är höga.

Läs mer

Publik M&A

Offentliga uppköpserbjudanden innebär stora utmaningar för berörda parter, som ofta tvingas fatta snabba beslut i komplexa frågor. Besluten blir ofta föremål för aktieägares, mediers och andra intressenters uppmärksamhet. I dessa fall krävs biträde av juridiska rådgivare med stor erfarenhet av liknande fall. 

Läs mer

Regelefterlevnad och utredningar

Kraven blir allt större på företag att arbeta förebyggande med företagets och medarbetarnas efterlevnad av olika legala regelverk och etiska normer, som ofta varierar från land till land. Dessa krav kan ställas av myndigheter såväl som investerare, långivare och kunder.

Läs mer

Rekonstruktioner och insolvens

De juridiska frågor som kan uppkomma när ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter är ofta komplicerade och riskabla. Detta gäller för såväl det aktuella företaget som dess ägare, finansiärer, leverantörer och kunder. Gernandt & Danielssons erbjuder hög juridisk kompetens och stor erfarenhet när det gäller hanteringen av sådana frågor.

Läs mer

Teknologi

I dag är företag inom både industri- och tjänstesektorn beroende av användningen av egen eller andras IT och teknologi. Exempelvis är de finansiella institutionernas verksamheter baserade på avancerade datasystem.

Läs mer

Telekom

I dag ställs höga juridiska krav på marknadsaktörerna inom telekom, såväl i avtalsfrågor som i regulatoriska frågor. Detta eftersom telekom är en i hög grad reglerad bransch, som också kännetecknas av globalisering, snabb teknikutveckling och stora investeringar i infrastruktur.

Läs mer

Tvistlösning

Gernandt & Danielsson företräder klienter i alla typer av kommersiella tvister. Det kan handla om kommersiella avtal, företagsförvärv, bolagsrätt (exempelvis tvångsinlösen eller styrelse- och revisorsansvar), immaterialrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, tvister om regelefterlevnad eller EU- och konkurrensrätt.

Läs mer

Skriv ut