Equity Capital Markets

Börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, återköp av aktier, inlösen av aktier och andra förändringar av i bolagets kapitalstruktur är komplexa transaktioner som kräver specialistkompetens, erfarenhet och god projektledning.

Gernandt & Danielsson har genom åren agerat som rådgivare och projektledare i ett mycket stort antal börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och andra slags kapitalmarknadstransaktioner. Vi biträder emittenter, underwriters, andra investerare och finansiella rådgivare.

Vi biträder även i ärenden hos tillsynsmyndigheter och Aktiemarknadsnämnden. Vi har vidare stor erfarenhet av gränsöverskridande arbete, till exempel prospektarbete i samband med kapitalanskaffningar.

Våra klienter betonar ofta betydelsen av Gernandt & Danielssons goda projektledning, höga servicenivåer och så kallade senior attention i samband med kapitalmarknadstransaktioner. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av internationella transaktioner.

Skriv ut

Kontaktpersoner