Allmänna villkor för Gernandt & Danielsson – för klienter med hemvist i Sverige (version 2021:1)

Allmänna villkor för Gernandt & Danielsson – för klienter med hemvist i Sverige (version 2021:1)

1 Tillämpningsområde

1.1 För de tjänster och råd som Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB (”G&D” eller ”vi”) tillhandahåller i något ärende (”ärende” eller ”uppdrag”) gäller dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

1.2 Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen.

1.3 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på hela uppdraget även om uppdraget innefattar flera delmoment eller om vi i uppdraget biträder flera juridiska eller fysiska personer eller ställer ut separata fakturor.

1.4 Er avtalspart i uppdraget är G&D och inte någon annan till G&D knuten juridisk eller fysisk person. Om inte annat följer av tvingande lag har ingen annan person än G&D något ansvar för de tjänster eller råd som tillhandahålls av G&D (inklusive ägare, styrelseledamöter, verkställande direktör, anställda eller konsulter). Likväl ska dessa allmänna villkor och eventuell uppdragsbekräftelse gälla till förmån för varje juridisk eller fysisk person som är knuten till G&D (exempelvis ägare, styrelseledamot, verkställande direktör, anställd eller konsult).

2 Klientidentifikation m.m.

2.1 Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”) är vi skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om uppdragets syfte och art. I regel ska sådan information tillhandahållas av er innan uppdraget kan påbörjas. För det fall tillfredsställande information och dokumentation inte erhålls har vi rätt att avböja eller frånträda ett uppdrag. Vi kan därför komma att be er att utan dröjsmål tillhandahålla identitetshandlingar samt detaljerad information om ägarförhållanden och det aktuella uppdraget. Vi kan även vara skyldiga att via externa källor, till exempel databaser, verifiera sådan information. All information och dokumentation som vi inhämtar i samband med nämnda kontroller är vi enligt lag skyldiga att behålla.

2.2 Enligt PTL är vi skyldiga att till polismyndigheten anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi är förhindrade enligt PTL att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till polismyndigheten. Om misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi enligt god advokatsed och dessa allmänna villkor skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 Enligt lag kan vi vara skyldiga att till skattemyndigheten rapportera uppgifter om våra klienters registreringsnummer för mervärdesskatt (VAT-nummer) samt uppgifter om fakturerade arvoden. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi uppfyller nämnda rapporteringsskyldighet. Skulle ni motsätta er sådan rapportering har vi enligt god advokatsed och dessa allmänna villkor rätt att avböja eller frånträda uppdraget.

2.4 Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi enligt punkterna 2.1–2.3 iakttagit de skyldigheter som åligger oss eller att vi enligt samma punkter avböjt eller frånträtt ett uppdrag därför att vi varit förhindrade att uppfylla våra skyldigheter.

3 Personuppgifter

G&D är personuppgiftsansvarig, enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, för de personuppgifter som erhålls i samband med att vi utför uppdrag för våra klienter eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. De personuppgifter som aktualiseras är exempelvis namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan affärsrelaterad information som tillhandahålls av er, er företrädare eller som motparter förser oss med. Personuppgifterna behandlas exempelvis för att utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller och för att tillvarata dina intressen men även för att kommunicera med er vilket till exempel inkluderar sändande av nyhetsbrev och inbjudningar till events och utbildning. Mer information om vår personuppgiftsbehandling återfinns i vår Integritetspolicy som finns att tillgå på vår webbplats (www.gda.se).

4 Våra tjänster

4.1 Innehållet i och omfattningen av vårt uppdrag kan anges i en skriftlig eller muntlig uppdragsbekräftelse. Arten och omfattningen av uppdraget kan dock ändras under uppdragets gång, beroende på era instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för uppdraget.

4.2 För varje uppdrag finns en delägare som har huvudansvaret för uppdraget. Delägaren kan biträdas av en eller flera jurister. Sammansättningen av den grupp jurister som arbetar i uppdraget kan behöva ändras under uppdragets gång.

4.3 Våra tjänster och råd utformas enbart utifrån de förutsättningar, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det specifika uppdraget. Ni kan
därför inte förlita er på våra tjänster eller råd i någon annan angelägenhet eller för något annat ändamål än det specifika uppdrag och ändamål för vilket tjänsten eller rådet lämnades.

4.4 Vi tillhandahåller inte skatterådgivning, finansiell rådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning om affärsmässigheten i beslut, investeringar eller transaktioner. Således har vi inte något ansvar för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som ni fattar eller vidtar.

4.5 Våra tjänster omfattar endast rådgivning avseende svensk rätt. Om vi utifrån vår allmänna erfarenhet skulle uttala en åsikt om rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige utgör detta inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. I en sådan situation kan vi dock på er begäran bistå med att inhämta rådgivning från andra rådgivare i den aktuella jurisdiktionen.

4.6 Om vi anlitar eller arbetar tillsammans med andra rådgivare (eller fackmän) ska de i alla avseenden anses vara oberoende av oss. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare, vare sig för de tjänster eller råd de tillhandahåller, för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem. Detta gäller oavsett om rådgivaren rapporterar till oss eller till er. Om ni uppdrar åt oss att för er räkning anlita andra rådgivare, innefattar det, såvida ni inte meddelar oss annat, också en befogenhet för oss att acceptera sådana rådgivares ansvarsbegränsningar. Vi ansvarar inte för arvoden och kostnader som andra rådgivare (eller fackmän) debiterar.

4.7 Om vi tillsammans med en eller flera andra rådgivare (eller fackmän) skulle vara ansvariga för en skada som drabbat er, ska vårt ansvar för skadan begränsas till den andel av skadan som motsvarar vårt arvodes andel av arvodet till alla rådgivare (och oavsett om de andra rådgivarna har exkluderat eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sin del av kravet).

4.8 Om vi tillsammans med en eller flera andra rådgivare (eller fackmän) skulle vara solidariskt ansvariga för en skada som drabbat er och någon av de andra rådgivarnas ansvar i förhållande till er är mer begränsat än vårt, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi annars hade kunnat återfå av den andre rådgivaren om dennes ansvar inte hade begränsats (och oavsett om rådgivaren skulle ha haft förmåga att betala beloppet till oss eller inte).

5 Sekretess och insiderfrågor

5.1 Vi iakttar sekretess i enlighet med god advokatsed. I vissa fall kan vi enligt lag vara ålagda att lämna ut information. Vidare kan i vissa fall god advokatsed även i övrigt tillåta att vi lämnar ut information.

5.2 När ett ärende blivit allmänt känt kan vi, i vår marknadsföring och på vår webbplats, komma att lämna information om vår delaktighet i ärendet och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet. Om vi har anledning att tro att ni inte vill att vi lämnar informationen, kommer vi att be om ert godkännande innan så sker.

5.3 Om det aktuella uppdraget skulle innefatta sådan information som medför skyldighet att föra en insiderförteckning enligt lagstiftning om marknadsmissbruk eller motsvarande och ni vill att vi ska föra en sådan förteckning förväntar vi oss att ni uttryckligen begär detta.

5.4 Om vi fört en insiderförteckning kan denna på er begäran överlämnas till er så snart som möjligt, om begäran framställs senast inom fem år och en dag från det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger er att hålla förteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt lag.

6 Elektronisk kommunikation

Om ni inte begär att vi ska kommunicera på annat sätt kommer vår kommunikation med er och andra aktörer i ett uppdrag att i hög grad ske genom e-post eller Internet. Elektronisk kommunikation har risker från säkerhets- och sekretessynpunkt. Vidare finns risk för att filter, brandväggar och andra säkerhetsanordningar filtrerar bort legitim e-post, varför viktig e-post bör följas upp per telefon. Med hänsyn till de risker som finns med elektronisk kommunikation åtar vi oss inget ansvar för sådana risker.

7 Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör oss, men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

8 Arvoden och kostnader

8.1 Våra tjänster debiteras i enlighet med god advokatsed. Våra arvoden fastställs vanligtvis utifrån ett antal faktorer, såsom bland annat (i) nedlagd tid; (ii) uppdragets art, komplexitet, svårighetsgrad och betydelse; (iii) tidspress samt om och i vad mån uppdraget krävt arbete utanför ordinarie arbetstid; (iv) de värden som uppdraget rör; (v) den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt; (vi) eventuella risker för G&D; samt (vii) uppnått resultat av våra tjänster.

8.2 På er begäran kan vi inför ett uppdrag göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till och även löpande hålla er underättade om
det upparbetade arvodet så länge uppdraget fortgår. En sådan uppskattning baseras enbart på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

8.3 Utöver arvoden kan vissa kostnader debiteras, bland annat avseende bud och resor, andra rådgivare, registreringsavgifter, avgifter för databassökningar, konferensrum för datarumsändamål, särskilt inhyrd personal, catering, telefonkonferenser samt omfattande reproduktion av dokument.

8.4 Utöver arvode och kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga att debitera sådan.

9 Momsregistreringsnummer och rapporteringspliktiga arrangemang

9.1 Enligt lag är vi i vissa fall skyldiga att lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster vi har levererat till er. Genom att anlita G&D anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuell lagstiftning lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

9.2 När det gäller Rådets direktiv (EU) 2018/822 gällande automatiskt utbyte av upplysningar rörande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (”DAC 6”) och nationell lagstiftning som genomför DAC 6 så kan vi till följd av den lagstadgade tystnadsplikten för advokater varken rapportera sådana arrangemang till behöriga myndigheter eller informera andra rådgivare om deras skyldighet att rapportera. Detta gäller under förutsättning att ni inte uttryckligen instruerar oss om att rapportera och därmed befriar oss från den lagstadgade tystnadsplikten. Om ni instruerar oss att rapportera ett arrangemang till behörig myndighet betraktar vi det som en del av vårt uppdrag för er.

10 Fakturering och betalning

10.1 Om inte annat avtalats fakturerar vi er löpande, normalt sett månadsvis.

10.2 Vi kan i vissa fall begära förskott på vårt arvode och våra kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det slutliga totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

10.3 Vi kan i vissa fall ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. I sådana fall kommer den slutliga fakturan att ange det totalbelopp från vilket a conto-beloppet ska dras av.

10.4 Varje faktura anger en förfallodag, normalt sett 15 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

10.5 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

10.6 Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

10.7 Om ni ber oss att adressera en faktura till någon annan, kan vi komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden
som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på adressaten och att ni, om vi så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och adressaten uppkommer inte.

11 Upphörande av uppdrag

11.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.

11.2 Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel
vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet oss emellan inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget, måste ni erlägga betalning för de tjänster och råd vi tillhandahållit och för de kostnader vi haft före frånträdandet.

11.3 Beträffande intressekonflikter är vi som regel förhindrade att företräda en part om det föreligger konflikt i förhållande till andra klienter. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det senare inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

12 Klagomål och krav

12.1 Om ni av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål eller krav, ska ni meddela detta till uppdragsansvarig delägare så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för klagomålet eller kravet. Krav får inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (i) dagen för vår sista faktura i det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända för er eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

12.2 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi –med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och eventuell skriftlig uppdragsbekräftelse – håller er skadeslös. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.

12.3 Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

13 Ansvarsbegränsning

13.1 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till ett belopp per uppdrag om 50 miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger 1 miljon svenska kronor, 5 miljoner svenska kronor.

13.2 Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

13.3 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av punkt 13.5, ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.

13.4 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13.5 Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller påverkas i övrigt. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

14 Ansvarsförsäkring

Vi upprätthåller ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Vi är inte skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek, men på er begäran kan vi tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare om att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

15 Arkivering

15.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som krävs enligt lag eller god advokatsed.

15.2 Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kommer vi inte att kunna tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

15.3 Om inte annat särskilt avtalats är vi inte skyldiga att förvara era originalhandlingar. Vi kan således tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi kan behålla en kopia av originalhandlingarna.

16 Övrigt

16.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Gällande version publiceras på vår webbplats (www.gda.se). Ändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen publicerats på vår webbplats.

16.2 Om en uppdragsbekräftelse har tillställts er i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

16.3 Dessa allmänna villkor har upprättats i en svenskspråkig version och i en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

17 Tillämplig lag och tvistelösning

17.1 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor (inklusive skiljeklausulen i punkt 17.2), eventuell uppdragsbekräftelse, vårt uppdrag, våra tjänster och vår rådgivning.

17.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuell uppdragsbekräftelse, vårt uppdrag, våra tjänster och vår rådgivning, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska, om inte vi och ni enas om att i stället använda engelska.

17.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 17.2 samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte utan motpartens uttryckliga medgivande röjas för tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att vidmakthålla eller tillvarata sin rätt i förhållande till den andra parten eller om parten är skyldig att röja informationen enligt lag eller andra tillämpliga tvingade regler.

17.4 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden

17.5 Oavsett vad som sägs i punkt 17.2 har vi rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.