Bolags- och börsrätt

Bolags- och börsrätt

Bolagsrätten spelar ofta en grundläggande roll i våra klienters vardag. Därtill måste våra marknadsnoterade klienter förhålla sig till de alltmer omfattande värdepappersrättsliga regelverken. Vi erbjuder därför spetskompetens inom alla typer av bolags- och börsrättslig rådgivning till styrelser, bolagsledningar och aktieägare.

Vi har mycket omfattande erfarenhet av rådgivning avseende alla sorters bolagsrättsliga frågor. Vidare lämnar vi regelbundet råd i komplexa frågor om tillämpningen av de olika regler som är tillämpliga på marknadsnoterade bolag, såsom reglerna om marknadsmissbruk, olika marknadsplatsers emittentregelverk, informationsgivningsfrågor samt frågor om bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden.

Våra jurister biträder även våra klienter vid aktiemarknadsrättsliga ärenden hos marknadsplatser, tillsynsmyndigheter och Aktiemarknadsnämnden.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Etablering av dotterbolag
  • Bolagsstämmor
  • Kapitalskydd
  • Minoritetsskydd
  • Styrelseansvar
  • Tillämpning av reglerna om marknadsmissbruk
  • Informationsgivning
  • Bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden
  • Aktiemarknadsrättsliga ärenden hos börser, tillsynsmyndigheter och Aktiemarknadsnämnden