Publik M&A

Publik M&A

Offentliga uppköpserbjudanden är förenade med en mängd aspekter och intressenter. De berörda parterna tvingas ofta fatta snabba beslut i komplexa frågor som uppmärksammas av aktieägare, medier, börser, tillsynsmyndigheter och andra intressenter. För att framgångsrikt genomföra offentliga uppköps­erbjudanden krävs biträde av juridiska rådgivare med stor erfarenhet av liknande ärenden.

Vi har agerat juridisk rådgivare till budgivare, målbolag, aktieägare och finansiärer vid flera av Sveriges största offentliga uppköpserbjudanden. Vår omfattande erfarenhet och högkvalitativa rådgivning bekräftas regelbundet av oberoende rankningar.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av att biträda de olika parterna vid offentliga uppköpserbjudanden kan vi lägga upp en effektiv strategi för att maximera möjligheterna till att transaktionen fullföljs. Genom en stor förståelse för klientens kommersiella mål kan vi skräddarsy processen utifrån de specifika förutsättningarna i varje enskilt fall.

Utöver rådgivning i transaktionen biträder vi även i ärenden hos tillsynsmyndigheter och Aktiemarknads­nämnden som kan föranledas av uppköpserbjudandet. Vår erfarenhet av publik M&A innefattar även gränsöver­skridande transaktioner och vi har företrätt en mängd utländska budgivare. Några arbetsströmmar som ofta uppkommer är följande:

  • Avtal med större aktieägare
  • Biträde vid ärenden hos tillsynsmyndigheter och Aktiemarknadsnämnden
  • Budplikt
  • Budvillkor
  • Due diligence
  • God sed på aktiemarknaden
  • Målbolagets försvarsåtgärder
  • Erbjudandehandling
  • Hantering av utländska aktieägare
  • Inlösen av minoritetsägare