Corporate Investigations

Corporate Investigations

Alla företag kan tvingas möta ovälkommen granskning till följd av regulatoriska utredningar eller frågor som exempelvis uppmärksammats av en visselblåsare. Dessutom ökar de proaktiva krav som ställs på företagens efterlevnad av regelverk och etiska normer.

Vi har omfattande erfarenhet av corporate investigations, både i ärenden som rör internutredningar på företagets initiativ och ärenden där klienten är föremål för en extern utredning av exempelvis en myndighet. Vi biträder även företag vars medarbetare misstänks för insiderbrott eller annan ekonomisk brottslighet och har goda samarbeten med Sveriges ledande försvarsadvokater.

När det ifrågasätts om ett företag eller dess medarbetare har följt regler och normer förväntas företaget ofta utreda saken internt och vidta åtgärder. I förekommande fall måste även den interna utredningen redovisas offentligt.

Vi har stor erfarenhet av interna utredningar om efterlevnad av olika närings-, arbets- och straffrättsliga regelverk samt etiska normer i en rad olika branscher. Våra jurister besitter även spetskompetens i frågor kopplade till environmental, social and governance (ESG) samt mänskliga rättigheter, vilka ofta aktualiseras vid internutredningar.

I granskningsuppdrag leds utredningen av våra mest erfarna jurister, som vid behov tar hjälp av fler specialister inom det aktuella området. Våra jurister erbjuder även spetskompetens inom contentious regulatory och biträder regelbundet klienter som är föremål för granskning av eller tvist med en myndighet.

Vidare biträder vi våra klienter i förebyggande arbete med compliance-program, där vi kan bidra med riskbedömningar samt upprättande av interna policyer och rutiner samt genomförande av relevanta utbildningsinsatser.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Vitböcker
  • Interna policyer och rutiner samt genomförande av utbildningsinsatser
  • Riskbedömningar och förebyggande compliance-rådgivning
  • Internutredningar och biträde vid externa utredningar från myndigheter
  • ESG och mänskliga rättigheter
  • Contentious regulatory

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer