Contentious Regulatory

Contentious Regulatory

Utredningar och disciplinära förfaranden från tillsynsmyndigheter kan ge upphov till kommersiella, ekonomiska och mediala risker. Vår praktik är välintegrerad – med jurister som besitter spetskompetens i skärningspunkten mellan tvistlösning och finansiell reglering – vilket möjliggör högkvalitativ strategisk rådgivning.

Den ökande komplexiteten på det regulatoriska området och den ökade aktiviteten hos tillsynsmyndigheter har inneburit att sanktionerna blivit vanliga och hårdare samt att dialogen med myndigheterna i större utsträckning än tidigare är juridiskt betingad. Denna utveckling ställer höga krav på erfarenhet och juridisk kompetens för att minimera riskerna förknippade med utredningar och disciplinära förfaranden från tillsynsmyndigheter.

Byråns experter inom contentious regulatory är sedan många år ledande på området och har gedigen erfarenhet av att rådge reglerade företag i deras mest betydelsefulla, komplexa och känsliga ärenden.

Vi arbetar sedan länge framgångsrikt med fullt integrerade team bestående av experter inom både finansiella tjänster och tvistlösning. Vår integrerade approach innebär att vi inte bara bättre kan hjälpa klienter att förutse och minimera risken för regelöverträdelser, utan också att vi kan rådge våra klienter och – vid behov – med auktoritet kan argumentera de underliggande regelverken som är föremål för utredning i förhållande till tillsynsmyndigheten.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Biträde vid tillsyns- och sanktionsärenden hos svenska och europeiska tillsynsmyndigheter
  • Biträde vid överklagande av beslut från tillsynsmyndigheter och i andra tvister med tillsynsmyndigheter i förvaltningsdomstol och andra tvistlösningsorgan (exempelvis EBA:s, EIOPA:s och ESMA:s Board of Appeal)
  • Biträde i tvister med tillsynsmyndigheter i allmän domstol (exempelvis vid sanktioner enligt marknadsmissbruksförordningen)

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer