Information om Gernandt & Danielssons Advokatbyrå KBs personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Information om Gernandt & Danielssons Advokatbyrå KBs personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

1 Inledning

Denna information gäller Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KBs (”Gernandt & Danielsson”) kamerabevakning som sker vid byråns kontor, Hamngatan 2,Stockholm.

Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige.

Din personliga integritet är viktig för oss på Gernandt & Danielsson och vi är angelägna om att skydda de personuppgifter som byrån behandlar.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, organisationsnummer 969695-3703, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

2 Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen?

Gernandt & Danielsson har utrustat sitt kontor med kamerabevakningsom innefattar inspelning med bildupptagning. Kamerorna är riktade mot samtliga entrédörrar och nödutgångar och aktiveras endast vid in- och utpassering. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör bildupptagningen en personuppgift om denne.

Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Gernandt & Danielssons personal och besökare samt skydda byråns egendom.

3 Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott i syfte att identifiera och hantera risker och därmed öka säkerheten för anställda och besökare samt för att säkerställa klientsekretessen och för att skydda Gernandt & Danielssons egendom. Vi bedömer att Gernandt & Danielssons intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål väger tyngre än det integritetsintrång som en person som spelas in utsätts för.

4 Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst och obehörigt utnyttjande.

Endast ett fåtal behöriga personer på Gernandt & Danielsson har tillgång till det inspelade materialet. Granskning av bildupptagning sker endast i enlighet med ovan angivna ändamål.

Gernandt & Danielsson kommer inte att lämna ut personuppgifter till
någon tredje part annat än till polis eller annan brottsbekämpande myndighet om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Utlämnande kan även komma att ske till en kommun eller annan myndighet som ansvarar för räddningstjänst om materialet behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att minska verkningarna av en redan inträffad olycka.

5 Hur länge sparas personuppgifter?

Huvudregeln är att inspelat material sparas i tre (3) dagar, därefter raderas det med automatik.

När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in, exempelvis vid upprättande av polisanmälan, får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder men ska därefter omedelbart raderas.

6 Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att Gernandt & Danielsson raderar dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Om du är missnöjd med hur Gernandt & Danielsson behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se, som är tillsynsmyndighet i Sverige. Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

7 Kontakt

Kontakta oss på GDPR@gda.se eller adress nedan om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter rörande vår personuppgiftsbehandling.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Att. GDPR

Box 5747

114 87 Stockholm

+ 46 8 670 66 00

www.gda.se

* * *