Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid TF Banks emission av supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) och förtidsinlösen av utestående supplementärkapitalinstrument

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder TF Bank AB (publ) vid bolagets emission av supplementärkapitalinstrument till ett sammanlagt värde om 100 miljoner kronor med slutligt förfall i december 2030 och med första möjlighet till inlösen i december 2025. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål inklusive inlösen av bolagets utestående supplementärkapitalinstrument i enlighet med det beslut om godkännande av inlösen som meddelades av Finansinspektionen efter särskild ansökan. TF Bank avser att ansöka om upptagande av de nya supplementärkapitalinstrumenten på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial och genom gränsöverskridande användning av banktillståndet. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Mikael Bolling och Maria Klaesson, Associates Camilla Hedner och Jonathan Antonsson (kapitalmarknadsrätt) samt Partner Nils Unckel och Associate Anna Kullander (finansiell reglering).