Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder agenten Intertrust samt fordringsinnehavarkommittén vid rekapitaliseringen av SAS

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

SAS AB (”SAS”) har offentliggjort en rekapitaliseringsplan för att möta effekterna av covid-19-pandemin. Rekapitaliseringsplanen innefattar (i) riktade emissioner av nya stamaktier och hybridobligationer till den Svenska och Danska staten, (ii) en företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare, (iii) konvertering av befintliga efterställda hybridobligationer (”Hybrider”) till nya stamaktier samt (iv) konvertering av befintliga seniora icke-säkerställda obligationer (”Obligationer”) till nya hybridobligationer och, vid obligationsinnehavarens eget val, stamaktier.

Genomförande av rekapitaliseringsplanen väntas medföra konvertering av 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital och anskaffande av 12 miljarder SEK i nytt eget kapital innebärandes ett återställande av det egna kapitalet med 14,25 miljarder SEK.

Gernandt & Danielsson biträder Intertrust (Sweden) AB (”Intertrust”), i dess egenskap som agent under Hybriderna och Obligationerna samt fordringsinnehavarkommittén (”NHC”), som består av vissa större innehavare av Hybrider och Obligationer och som leds av Spiltan Fonder.

Gernandt & Danielsson biträder Intertrust samt NHC med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt associates Jakob Forsell och Jonathan Antonsson.