Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Intertrust samt fordringsinnehavarkommittén vid rekapitaliseringen av SAS

SAS AB ("SAS") har framgångsrikt genomfört den tidigare offentliggjorda rekapitaliseringsplanen för att möta effekterna av covid-19-pandemin. Rekapitaliseringsplanen innefattar (i) riktade emissioner av nya stamaktier och hybridobligationer till den svenska och danska staten, (ii) en företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare, (iii) konvertering av efterställda befintliga hybridobligationer ("Hybrider") till nya stamaktier och (iv) konvertering av befintliga seniora icke-säkerställda obligationer ("Obligationer") till nya hybridobligationer och stamaktier.

Genomförandet av rekapitaliseringsplanen medför en konvertering av 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital och tillför ungefär 12 miljarder SEK före emissionskostnader i nytt eget kapital och återställer därigenom det egna kapitalet med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder SEK.

Gernandt & Danielsson biträder Intertrust (Sweden) AB i dess egenskap av agent under Hybriderna och Obligationerna samt fordringsinnehavarkommittén som består av vissa större innehavare av Hybrider och Obligationer och som leds av Spiltan Fonder, med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt associates Jakob Forsell och Jonathan Antonsson.