Nyhet

Regeringen utreder en reglering av svenska associationsrättsliga fonder med rörligt aktiekapital

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Vid ett regeringssammanträde den 14 december 2023 fattades beslut om att tillsätta en särskild utredare som bland annat ska se över möjligheten till att införa associationsrättsliga fonder med rörligt aktiekapital i svensk rätt för såväl värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder. En sådan ändring skulle kunna medföra en större kostnadseffektivitet och flexibilitet samt stärka den svenska fondmarknaden. Frågan har diskuterats vid två tidigare tillfällen, i SOU 2002:56 och SOU 2016:45, men möjligheten till att etablera sådana fonder har ännu inte införts i svensk rätt.

Vidare saknas det idag en särskild reglering av alternativa investeringsfonder som inte är en specialfond som bildats på kontraktuell grund på motsvarande sätt som det finns för värdepappersfonder och specialfonder. Även om det idag är möjligt att etablera alternativa investeringsfonder som inte är en specialfond på kontraktuell grund syftar översynen till att underlätta etablerandet av sådana fonder.

Utredningen ska även se över det svenska fondregelverket bland annat mot bakgrund av kommande ändringar i AIFM- och UCITS-direktiven, se över möjligheten till att infra en börshandlad andelsklass för värdepappersfonder och specialfonder samt se över inlösenfrekvensen för värdepappersfonder och specialfonder.

Utredningen ska redovisas först 30 april 2025. En länk till kommittédirektivet Dir. 2023:163 återfinns här.