Uppdrag

Gernandt & Danielsson har framgångsrikt biträtt Svea Bank i ett mål mot Finansinspektionen rörande sanktionsavgift enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse

Finansinspektionen beslutade den 21 juni 2021 att meddela Svea Bank AB anmärkning förenad med en sanktionsavgift om 45 miljoner kronor för påstådda överträdelser av konsumentkreditlagen. Enligt Finansinspektionen hade Svea Bank inte inhämtat tillräckliga uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållanden och dess kreditprövning var därför bristfällig. Framförallt på grund av att Svea Bank inte alltid hade inhämtat uppgift om eventuella skulder direkt från konsumenten och inte heller alltid lagt vissa utgiftsposter till grund för kreditprövningen.

Förvaltningsrätten uttalade i sin dom att det inte finns något uttömmande krav på vilka uppgifter som måste ligga till grund för kreditprövningen och att kreditgivaren har ett skönsmässigt utrymme att bedöma om uppgifterna är tillräckliga. Vidare fann domstolen att Svea Banks kreditprövningsrutin ger förutsättningar för en kreditprövning som kan baseras på omfattande verifierad information om konsumentens ekonomiska förhållanden. Domstolen fäste även vikt vid det faktiska utfallet av kreditprövningen och att Svea Bank hade få inkasosärenden och små kreditförluster. Det ansågs därför inte vara visat annat än att kreditprövningen grundats på tillräckliga uppgifter om den enskilde konsumentens ekonomiska förhållanden och Finansinspektionens beslut upphävdes.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Niclas Rockborn och Daniel Waerme samt Senior Associate Rickard Tinglöf.