Uppdrag

Gernandt & Danielsson har framgångsrikt biträtt MoneyGo i ett mål mot Konsumentverket rörande sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen

Konsumentverket beslutade den 30 september 2022 att meddela MoneyGo AB varning förenad med en sanktionsavgift om högsta möjliga 10 miljoner kronor för påstådda överträdelser av konsumentkreditlagen. Enligt Konsumentverket hade MoneyGo inte inhämtat tillräckliga uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållanden och kreditprövningen ansågs vara bristfällig. Förvaltningsrätten fann att bolagets kreditprövningsrutin ger förutsättningar för en kreditprövning som kan baseras på relativt omfattande information om konsumentens ekonomiska förhållanden och fungerar för det slag av konsumentkrediter det är fråga om. Kreditprövningen ansågs ha grundats på tillräckliga uppgifter om den enskilde konsumentens ekonomiska förhållanden och Konsumentverkets beslut upphävdes i dom meddelad den 10 juli 2023.

Konsumentverket överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som den 7 februari 2024 också beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Niclas Rockborn, Daniel Waerme, Senior Associate Rickard Tinglöf och Associate Robin Fazel.