Nyhet ,  Uppdrag

Gernandt & Danielsson har framgångsrikt biträtt Baltic Cable – HD ger bolaget rätt i internationellt sjörättsligt mål

Kontaktpersoner

Gernandt & Danielsson har biträtt Baltic Cable AB i ett mål rörande skadestånd till följd av att bolagets undervattenskabel, som löper mellan Trelleborg och Lübeck, hade skadats av ett fartyg som ankrat på platsen. Händelsen orsakade omfattande skador för bolaget. Högsta domstolen avgjorde den 14 november 2023 målet till Baltic Cables fördel och en av motparterna förpliktades att betala ca 11 miljoner euro till Baltic Cable. Frågan i Högsta domstolen var vem eller vilka som skulle anses vara ersättningsskyldiga för skadan. Avgörandet innehåller flera intressanta överväganden kring redaransvaret i ljuset av hur modern sjöfart bedrivs och Högsta domstolen förtydligar att redarbegreppet inte är enhetligt utan kan variera beroende på i vilket sammanhang det förekommer samt att den som intar rollen som redare måste härleda sina befogenheter från fartygsägaren.

Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen, säger i ett pressmeddelande:

” – Det är inte alltid lätt att avgöra vem som är redare av ett fartyg […]. I dag sker ofta en uppdelning av olika redarfunktioner och frågan om vem som är ansvarig för skada får avgöras genom en helhetsbedömning av omständigheterna i det konkreta fallet, fortsätter han. Som redare betraktas då den på vilken den övervägande delen av de typiska redarfunktionerna vilar, avslutar han.” [1]

Från Gernandt & Danielssons sida var advokaterna Björn Tude och Oscar Nyrén ombud för Baltic Cable, biträdda av advokaten Caroline Gulliksson Dock.

Läs HD:s dom här.

[1] https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2023/11/en-fartygsagare-ar-skadestandsansvarig-som-redare-for-skada-pa-en-undervattenskabel-som-orsakats-nar-fartyget-ankrade/En fartygsägare är skadeståndsansvarig som redare för skada på en undervattenskabel som orsakats när fartyget ankrade - Högsta domstolen