Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Nordea vid flytten av moderbolagets säte till Finland

Kontaktpersoner

Från och med den 1 oktober 2018 har moderbolaget i Nordea-koncernen sitt säte i Finland. Flytten från Sverige till Finland skedde genom en gränsöverskridande omvänd fusion, vilket innebär att det tidigare moderbolaget Nordea Bank AB (publ) fusionerades med dess finska dotterbolag Nordea Bank Abp. Som en följd av fusionen har Nordea Bank AB (publ) upplösts och samtliga tillgångar och skulder har övergått till Nordea Bank Abp, som numera är moderbolaget i Nordea-koncernen. Nordeas bankverksamhet i Sverige kommer att bedrivas genom en ny svensk filial till Nordea Bank Abp. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) erhöll som fusionsvederlag en ny aktie i Nordea Bank Abp för varje aktie som de ägde i Nordea Bank AB (publ). Aktierna i Nordea Bank Abp har tagits upp till handel på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har biträtt Nordea med ett team huvudsakligen bestående av f.d. partner Dick Lundqvist, counsel Andreas Ek, senior associates Oscar Anderson och Björn Dahlén samt associate Daniel Sveen.