Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group i samband med en emission av konvertibler

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) i samband med en riktad emission av seniora icke-säkerställda konvertibler genom ett accelererat book building-förfarande, genom vilket Genova tillförs 200 Mkr. Investerarna i konvertibelemissionen utgörs av ett antal institutionella investerare. Genova kommer ansöka om upptagande av handel av konvertiblerna på Nasdaq Stockholm.

Genova är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,9 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 360 000 kvm samt innehade cirka 8 800 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partners Fredrik Palm, Mikael Borg och Gabriel Zsiga, senior associates Simon Wetterholm och Pierre Olsson samt associate Elias Vahman.